จดทะเบียนบริษัทตัวคนเดียว เพียง 3 ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว

จดทะเบียนบริษัทตัวคนเดียว เพียง 3 ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว

            ยังมีบางคนเกิดความเข้าใจผิดอยู่ ว่าการจดทะเบียนบริษัทเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เสียเวลา ด้วยขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและยังต้องเตรียมเอกสารมากมาย  ทว่าในปัจจุบันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น  ก็สามารถจัดตั้งบริษัทได้ในทันที

1.ขั้นตอนแรก คิดชื่อบริษัทแล้วทำการจองให้เรียบร้อย

ในขั้นตอนแรกของการจดทะเบียนบริษัทคือ ให้คิดและจองชื่อบริษัท โดยให้เข้าไปยื่นจองชื่อนิติบุคคลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต แต่ชื่อที่ต้องการใช้ต้องไม่ซ้ำ หรือใกล้เคียงกับบริษัทที่ได้จดทะเบียนไปก่อนหน้านี้ และสามารถทำการจองได้ครั้งละ 1 ชื่อเท่านั้น เมื่อดำเนินการจองชื่อเสร็จแล้ว นายทะเบียนจะทำหน้าที่ตรวจสอบ หากชื่อที่นำมาใช้ผ่านก็ต้องยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลา 30 วัน หากเกิดกำหนดก็ต้องทำการจองชื่อใหม่

2.เตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนบริษัทให้พร้อม

การจดทะเบียนบริษัทนั้น ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัท สำหรับหนังสือบริคณห์สนธินั้น ก็เป็นหนังสือที่แสดงความประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ที่ต้องมีไว้ระบุขอบเขตต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิได้ในคราวเดียวกัน

3.ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์

เมื่อเตรียมความพร้อมข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินการได้ทันที ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ ทั้งในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด

เริ่มต้นจากลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องไปแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน ส่วนในกรณีที่ไม่สะดวกไปเอง ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนก็ได้เช่นกัน เมื่อมี Username และ Password ก็เข้าใช้งานในระบบ e-Registration ได้ทันที

จากนั้นให้ผู้ประกอบการ login เข้าสู่ระบบ e-Registration เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้ว นายทะเบียนจะทำการรับเรื่องจดทะเบียนและแจ้งผลทะเบียนผ่านอีเมล์

เมื่อผู้ประกอบการได้รับอีเมล์แล้ว ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทออนไลน์เรียบร้อย จากนั้นก็ให้รอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะถูกส่งมาให้กับผู้ประกอบการผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่มีการระบุเอาไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน Registration นั่นเอง.