จดทะเบียนบริษัท ด้วยตนเอง เพียง 5 ขั้นตอน

จดทะเบียนบริษัท ด้วยตนเอง เพียง 5 ขั้นตอน

            สำหรับคนที่เริ่มผันผวนตัวเองมาประกอบธุรกิจส่วนตัว มักคิดว่าการ “จดทะเบียนบริษัท” ด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ทำให้มองหาทางออกใหม่ ด้วยการอยมเสียเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อว่าจ้างคนอื่น ไปดำเนินการแทนให้ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ ไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด เพราะเพียงแค่ 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้เท่านั้น ก็สามารถมีบริษัทเป็นของตัวได้แล้ว

1.เริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง ต้องคิดชื่อบริษัทขึ้นมาก่อน

โดยการตั้งชื่อบริษัทนั้น ต้องห้ามไปซ้ำกับบริษัทอื่น หรือมีความคล้ายคลึงกับบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนไปก่อนหน้าแล้ว สำหรับการคิวนั้น คนที่สนใจก็สามารถจองได้สูงสุดเป็นจำนวน 3 ชื่อ และทำการพิจารณาจากชื่อแรก ไปจนชื่อลำดับสุดท้าย สำหรับการยื่นจองเพื่อจดทะเบียนสามารถกเลือกทำได้ 2 แบบ ดังนี้

-ยื่นด้วยตัวเองที่นายทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเขตที่อาศัยอยู่ แต่หากอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ก็ไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ กทม. ก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดได้เช่นกัน

-การจองด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ต

2.การจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง ต้องจดทะเบียนสือบริคณห์สนธิ

“บริคณห์สนธิ” เป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการจัดตั้งบริษัท โดยเนื้อหาในหนังสือ จะขึ้นต้นด้วยชื่อบริษัทและลงท้ายด้วยคำว่าจำกัด และต้องมีการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น และข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อยด้วย 3 คน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่นายทะเบียนแจ้งผลรับรองชื่อ

3.จัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดและนัดประชุม จัดตั้ง จดทะเบียนบริษัท

ทุกคนที่อยากจัดตั้งบริษัท ต้องมีหุ้นอย่างน้อยจำนนวน 1 หุ้น หรือมากกว่านี้ก็ได้ โดยแต่ละคนอาจเลือกซื้อหุ้นมากน้อยต่างกันออกไป ทั้งนี้ ผู้ที่ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะไม่ว่าใครก็สามารถซื้อหุ้นได้ เมื่อมีผู้ซื้อหุ้นครบตามที่กำหนดแล้ว ต่อมาก็ต้องมีการออกหนังสือ เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีระยะห่างการจัดงานประชุมอย่างน้อย 7 วัน นับตั่งแต่วันที่ออกหนังสือ

4.การจดทะเบียนบริษัทนั้น คณะกรรมการที่คัดเลือกมา ต้องดำเนินการต่อจากผู้ก่อตั้งเท่านั้น

คณะกรรมการที่คัดเลือกมา มีทำหน้าที่เก็บเงินชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25% จากราคาจริง เมื่อเก็บค่าหุ้นได้ครบเต็มจำนวนแล้ว ก็ทำการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พร้อมกับยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั่งแต่วันที่มีการประชุม ถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนตามเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว จะถือว่าการประชุมเป็นโมฆะ และต้องจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง

5.ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดทะเบียนบริษัท

-ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธินั้น มีอัตราขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และสูงสุดได้ไม่เกิน 25,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีอัตราขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง 200 บาท

-ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100 บาท

-ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความอย่างเป็นทางการhttps://www.accountchannels.com/