แค่ 3 ขั้นตอน ก็จดทะเบียนบริษัทเป็นของตัวเองได้แล้ว

แค่ 3 ขั้นตอน ก็จดทะเบียนบริษัทเป็นของตัวเองได้แล้ว

            ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ในไม่กี่ขั้นตอน ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนลงมือจดทะเบียนบริษัท

ทั้งผู้ประกอบการ SMEs หรือแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ การเปิดบริษัทและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้น อาจไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเท่านั้น ซึ่งเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้พร้อม ก่อนลงมือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีดังต่อไปนี้

1.แบบแจ้งผลการจองชื่อบริษัท

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการ และกรรมการทุที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

3.หลักฐานการชำระเงินค่าหุ้น ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน

4.เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จัดตั้งบริษัท หากไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านต้องมีการแนบเอกสารเพิ่มเติมด้วยคือ หนังสือให้ความยินยอมสำหรับใช้สถานที่ เพื่อตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

5.แผนที่แสดงสถานที่ สำหรับใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ก็ลงมือจดทะเบียนบริษัทได้ทันที

1.ตรวจสอบและจองชื่อบริษัท – ชื่อต้องห้ามซ้ำ หรือใกล้เคียงกับคนที่มาจดทะเบียนบริษัทไปแล้วก่อนหน้า โดยการจองชื่อก็สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1.จองได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขต หรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดที่อาศัยอยู่ 2.จองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจองชื่อนั้น สามารถเลือกได้ 3 ชื่อ และจะรู้ผลภายในเวลา 30 นาที เมื่อจองชื่อได้แล้วก็ต้องไปยื่นจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 30 วัน หากไม่ทันก็ต้องทำการจองใหม่

2.เตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือการจดจัดตั้งบริษัท – หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นหนังสือที่แสดงความประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ที่ต้องมีไว้เพื่อระบุของเขตต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไปพร้อม ๆ กันได้

3.ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท – ยื่นคำขอได้ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้าน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วไทย จากนั้น เมื่อนายทะเบียนรับเรื่องจดทะเบียน พร้อมกับมอบหนังสือรับรองให้แล้ว ก็แสดงว่าบริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว

สำหรับค่าบริการ ในกรณีที่ดำเนินการด้วยตนเอง ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ดังนี้ 1.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาท โดยเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และขั้นสูงได้ไม่เกิน 25,000 บาท และ 2. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท ขั้นต่ำ และต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนขั้นสูงต้องไม่เกิน 250,000 บาท 3.ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 4.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท 5.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท สุดท้ายคือค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท.

อยากมีบริษัทเป็นของตัวเองกดเข้าไปดูได้เลย https://www.accountchannels.com/